ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ

call
Θεσσαλονίκη 2310688700
call
Σέρρες 2321077130

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα καινούρια ΙΧ Επιβατικά, Ελαφρά Φορτηγά < 3,5tn και Δίκυκλα, έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά στα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Κυκλοφορίας τους όπως αυτή αναγράφεται πάνω στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Μετά τον αρχικό έλεγχο, τα οχήματα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται με την συμπλήρωση δυο (2) ετών από την ημερομηνία του προηγούμενου έλεγχου.

Όσον αφορά στα Βαρέα Οχήματα (οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5tn) καθώς και τα επιβατικά ΔΧ (ΤΑΧΙ), έχουν υποχρέωση για πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της Αδείας Κυκλοφορίας

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ένα έτος από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η καταληκτική ημερομηνία για εμπρόθεσμο τεχνικό ελέγχω είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία μεταφέρεται στην επομένη εργάσιμη ημέρα.

Για τον εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (αρχικό – περιοδικό) των οχημάτων έχει καθοριστεί χρονικό περιθώριο επτά (7) ημερολογιακών ημερών πέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην Άδεια Κυκλοφορίας ή στο προηγούμενο ΔΤΕ.

Όλα τα καινούρια ΙΧ Επιβατικά, Ελαφρά Φορτηγά < 3,5tn έχουν υποχρέωση για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Κυκλοφορίας και στην συνέχεια κάθε χρόνο.

Επισημαίνεται ότι μετά από επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχους Καυσαερίων για ένα (1) έτος

Όσον αφορά στα Βαρέα Οχήματα (οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5tn) καθώς και τα επιβατικά ΔΧ (ΤΑΧΙ), πρέπει να εκδίδουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων κάθε 6 μήνες. Σε αυτές τις κατηγορίες οχημάτων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Έλεγχου Καυσαερίων για έξι (6) μήνες.

Τα Δίκυκλα δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης κάρτας καυσαερίων.

Παρόλο που δεν απαιτείται ραντεβού για την εξυπηρέτηση σας, το ραντεβού θα εξασφαλίζει προτεραιότητα για τον έλεγχο του οχήματος σας. Επιπλέον βοηθά στον προγραμματισμό του ΚΤΕΟ ώστε να μειωθούν οι άσκοπες καθυστερήσεις

Ο ελάχιστος χρόνος διενέργειας τεχνικού ελέγχου, καθορίζεται βάσει νομοθεσίας και ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ελάχιστη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου πατώντας εδώ

Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το είδος ελέγχου καθορίζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά κατηγορία οχήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης το όχημά του για τεχνικό έλεγχο. Μπορεί ο οποιοσδήποτε αρκεί να έχει μαζί του την δική του ταυτότητα, ή άδεια οδήγησης.

Βεβαίως, μπορείτε να πληρώσετε με οποιαδήποτε κάρτα χωρίς επιπλέον χρέωση

Το κόστος του παραβόλου σε περίπτωση εκπροθέσμου ελέγχου εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος, το είδος του ελέγχου και το χρονικό διάστημα καθυστέρησης (πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομερές).

Υπάρχουν, ωστόσο ειδικές περιπτώσεις (λόγοι ανωτέρας βίας), για τις οποίες προβλέπονται εξαιρέσεις. Αυτές είναι:

  • η δήλωση ακινησίας του οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την θέση του οχήματος σε ακινησία, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο.
  • η νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, το διάστημα της τελικής ημερομηνίας υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο
  • η εντεταλμένη υπηρεσία σε νομό που δεν λειτουργεί Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, το διάστημα της τελικής ημερομηνίας υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο
  • η κλοπή ή αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, το όχημα θα πρέπει να προσέλθει στο ΚΤΕΟ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του λόγου ανωτέρας βίας ενώ θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα που το πιστοποιούν, ώστε να αποφύγετε το κόστος του παραβόλου εκπρόθεσμης προσέλευσης .

Σε περίπτωση όπου κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, το ΔΤΕ που θα εκδοθεί θα έχει μέγιστη ισχύ 30 ημέρες (ανάλογα με το είδος των ελλείψεων). Στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές και το όχημα να προσέλθει εκ νέου στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια επανελέγχου για τον οποίο θα καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο.

Εάν ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ αντί επανελέγχου και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος ελέγχου καθώς και το τυχόν παράβολο εκπρόθεσμου ελέχγου.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να μάθετε την κατάσταση ενός οχήματος, μπορείτε να προσέλθετε στο ΚΤΕΟ ώστε να διενεργηθεί Έλεγχος είτε σε όλο το όχημα (ολικός εκούσιος) είτε σε επιμέρους συστήματα αυτού (μερικός εκούσιος). Στην συνέχεια θα παραλάβετε το Πρακτικό Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ στο οποίο θα αναγράφονται οι μετρήσεις, ελλείψεις και παρατηρήσεις του ελεγκτή. Ο εκούσιος έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί σε όχημα που δεν διαθέτει ΔΤΕ σε ισχύ εφόσον έχει την υποχρέωση.

Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες μπορούν να περάσουν μόνο Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο ο οποίος δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου του οχήματος στην χώρα έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Σε περίπτωση που έχετε χάσει το ΔΤΕ και θέλετε αντίγραφο, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του να προσέλθει στις εγκαταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Ο. με την Άδεια Κυκλοφορίας και την ταυτότητα ή το διαβατήριο του. Συμπληρώνει την ανάλογη αίτηση και επανεκδίδεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.